Search Service

[Vietnamese]

Dịch vụ unlock Sprint Clean/Nợ cước/Activeline/Hợp đồng.

Sai mạng không hoàn tiền, sai model không hoàn tiền.

Tỷ lệ unlock thành công:

SPCS: Yes = 90% [ Tỷ lệ relock 20-30%]

SPCS: No = 10% 

Số lượng chạy mỗi đợt có giới hạn nên sẽ có khả năng bị delay. Một khi đã chạy sẽ không thể huỷ. Cân nhắc trước khi order. 

[English]

Wrong carrier/model not refund. Relock warranty: 30 days

Fraud IMEI NOT Supported

Lost or Stolen NOT Supported

Relock warranty: 30days

Only Supported SPCS: Yes


$

No Records Found