Verizon USA iPhone 4 Till X|Xs-max Premium [China-B]

[Vietamese]

Dịch vụ chấp nhận tất cả các trạng thái Verizon ngoại trừ FRAUD. tỷ lệ 50-70%

Bảo hành trách nhiệm 30 ngày cho IMEI có tình trạng Blacklist = CLEAN

Vui lòng check Worldwide Blacklist Full GSMA Info Checker.

Nếu sau này bị relock mà không có kết quả check Blacklist trên UnlockCode.Mobi = Không hoàn tiền.

Sai mạng - Sai IMEI - Gửi IMEI Fraud không hoàn tiền.

[English]

Supported all status exept FRAUD. Success rate 50-70%

Warranty 30 days if Blacklist = Clean

Please check Worldwide Blacklist Full GSMA Info Checker before submit. No refund when IMEI relock in future if you dont have Worldwide Blacklist Full GSMA  result in UnlockCode.Mobi

Nor refund for Wrong carrier/ Wrong IMEI / Submit FRAUD


$54.9
5-15 days

No Records Found