USA T-Mobile / MetroPCS iPhone Xs/Xs Max Premium

[Vietnamese]

Yêu cầu check tình trạng bằng dịch vụ check T-mobile check trước khi order

Hỗ trợ: Sạch cước/nợ cước/Báo mất

Không hỗ trợ: Blocked / lừa đảo / Máy trả bảo hành hoặc không tìm thấy trên T-mobile.

Sai mạng không hoàn tiền, sai model không hoàn tiền.

Dịch vụ có thể delay bất cứ khi nào

Nên cân nhắc trước khi order

 

[English]

Supported: Unpaid/ Inactive / Lost / Stolen .

Not supported: Blocked / Fraud

Not support: iPhone 4s to 7- Wrong model no refund.

Not support: Replaced device - Not found on T-mobile network. No refund given for this case.

This is a new service that is being offered, service can go down at anytime

 


$97.9
1-10 days

No Records Found