Search Service

[Vietnamese]

Dịch vụ unlock Sprint Clean/Nợ cước/Activeline/Hợp đồng. Dịch vụ chỉ bảo hành 30 ngày.

Áp dụng cho máy iPhone 4s /5/5s/5c/SE/6/6+/6s/6s+/7/7+

Sai mạng không hoàn tiền, sai model không hoàn tiền.

Tỷ lệ unlock thành công:

Clean Submission:

Eligibility Status: CLEAN (FAILED DEACTIVATION)

Activation: NO |  SPCS: NO | SUCCESS RATE: 90%

Active Submission:

Eligibility Status: ACTIVE ON AN ACCOUNT 

Already Activated: NO | SPCS: YES | SUCCESS RATE: 90%

Nên check qua dịch vụ check Sprint có SPCS để dễ dàng báo khách.

Không hỗ trợ máy báo mất/ Blacklist

Số lượng chạy mỗi đợt có giới hạn nên sẽ có khả năng bị delay. Một khi đã chạy sẽ không thể huỷ. Cân nhắc trước khi order. 

[English]

This service SUPPORTS Sprint 4s /5/5s/5c/SE/6/6+/6s/6s+/7/7+

Wrong carrier/model not refund.

Fraud IMEI NOT Supported

Lost or Stolen NOT Supported

Relock warranty: 30 days [The supplier said to us that full time relock warranty]

Clean Submission:

Eligibility Status: CLEAN (FAILED DEACTIVATION)

Activation: NO

SPCS: NO

SUCCESS RATE: 90%

Active Submission:

Eligibility Status: ACTIVE ON AN ACCOUNT 

Already Activated: NO

SPCS: YES

SUCCESS RATE: 90%

UNPAID BILLS INFO:

Eligibility Status: UNPAID BILLS

SPCS: YES

ACTIVATION: NO

SUCCESS RATE: Temp Offline

Eligibility Status: UNPAID BILLS

SPCS: NO

ACTIVATION: NO

SUCCESS RATE: Temp Offline


$

No Records Found