UK O2 Tesco iPhone 4s to 7+ [CLEAN] Semi-Premium

[Tiếng Việt]

Dịch vụ mở khoá nhà mạng UK O2 Tesco hỗ trợ iPhone 4s đến 7+

Dịch vụ hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Có thể delay do nhà mạng nâng cấp hệ thống.

Yêu cầu check chuẩn nhà mạng O2 tesco và tình trạng Clean () sử dụng dịch vụ Check blacklist UK

Không hoàn tiền nếu sai nhà mạng, sai model hoặc gửi máy báo mất

[English]

Service online Monday To Friday

Delivery Time : 3-10 Buisness Days

Supported Models : All Model Upto iPhone 7+

Not Supported Models :iPhone 8,X  [No refund]

Supported IMEI Type : : Clean IMEI ONLY

No refund for BARRED/BLACKLISTED/ WRONG CARRIER / WRONG MODEL

Don't waste time trying to unlock Blacklisted IMEI with this service.

 


$9.9
3-10 days

No Records Found