AT&T iPhone all Model - Account Past Due

[Vietnamese]

Hỗ trợ tất cả model iPhone

Khi chạy kiểm tra AT&T ra kết quả: Account_Past_Due_Payments hoặc khi chạy dịch vụ Active on another account bị từ chối với lý do Past due.

Sai mạng hoặc gửi IMEI blacklisted không được hoàn tiền!!!!!

Dịch vụ có thể delay bất khả kháng chính sách của nhà mạng đôi lúc thay đổi. Cân nhắc trước khi order để tránh mất lòng với khách hàng.

 [English]

Models supported: All iPhone models

Supported : Clean IMEI with status : Account_Past_Due_Payments

Not Supported: Blacklisted and other status

Wrong carrier - Wrong Model no refund


$99.9
1-10 days

No Records Found