Search Service

[Vietnamese]

Dịch vụ unlock Sprint Clean/Nợ cước/Activeline/Hợp đồng.

Sai mạng không hoàn tiền, sai model không hoàn tiền.

Tỷ lệ unlock thành công: SPCS : YES = 90%

SPCS: NO  = Tạm ngưng

Nên check qua dịch vụ check Sprint có SPCS để dễ dàng báo khách.

Không hỗ trợ máy báo mất/ Blacklist

Dịch vụ bảo hành 30 ngày mặc dù nguồn cam kết bảo hành full time.

Số lượng chạy mỗi đợt có giới hạn nên sẽ có khả năng bị delay. Một khi đã chạy sẽ không thể huỷ. Cân nhắc trước khi order. 

[English]

Wrong carrier/model not refund.

Fraud IMEI NOT Supported

Lost or Stolen NOT Supported

Relock warranty: 30 days [The supplier said to us that full time relock warranty]

Clean Submission: SPCS YES only

Not support SPCS NO


$

No Records Found