Sprint USA iPhone 8/8+/X [Clean/Unpaid/Active/Contract]

[Vietnamese]

Dịch vụ unlock Sprint Clean/Nợ cước/Activeline/Hợp đồng.

Sai mạng không hoàn tiền, sai model không hoàn tiền.

Tỷ lệ unlock thành công:

Clean Submission:

Eligibility Status: CLEAN (FAILED DEACTIVATION)

Activation: NO |  SPCS: NO | SUCCESS RATE: 90%

Active Submission:

Eligibility Status: ACTIVE ON AN ACCOUNT 

Already Activated: NO | SPCS: YES | SUCCESS RATE: 90%

Unpaid Bill = Nợ cước

SPCS: YES+ ACTIVATION: NO = Tạm ngưng

SPCS: NO + ACTIVATION: NO = Tạm ngưng

Nên check qua dịch vụ check Sprint có SPCS để dễ dàng báo khách.

Không hỗ trợ máy báo mất/ Blacklist

Dịch vụ bảo hành 30 ngày mặc dù nguồn cam kết bảo hành full time.

Số lượng chạy mỗi đợt có giới hạn nên sẽ có khả năng bị delay. Một khi đã chạy sẽ không thể huỷ. Cân nhắc trước khi order. 

[English]

Wrong carrier/model not refund.

Fraud IMEI NOT Supported

Lost or Stolen NOT Supported

Relock warranty: 30 days [The supplier said to us that full time relock warranty]

Clean Submission:

Eligibility Status: CLEAN (FAILED DEACTIVATION)

Activation: NO

SPCS: NO

SUCCESS RATE: 90%

Active Submission:

Eligibility Status: ACTIVE ON AN ACCOUNT 

Already Activated: NO

SPCS: YES

SUCCESS RATE: 90%

 

UNPAID BILLS INFO:

Eligibility Status: UNPAID BILLS

SPCS: YES

ACTIVATION: NO

SUCCESS RATE: Temp Offline

Eligibility Status: UNPAID BILLS

SPCS: NO

ACTIVATION: NO

SUCCESS RATE: Temp Offline


$75
1-72 Hours

No Records Found