Japan DOCOMO out of contract iPhone 6 to X

[Vietnamese]

Sai mạng không hoàn tiền, Sai model không hoàn tiền. Dịch vụ được nguồn bảo hành 6 tháng đối với máy sạch. 3 tháng đối với các máy nợ cước.

Hỗ trợ từ iPhone 6 đến X - Không chấp nhận máy báo mất.

Dịch vụ unlock xong không đảm bảo có thể hoạt động tại Nhật. Không bảo hành khi kích hoạt nhà mạng Nhật trong bất cứ trường hợp nào.

Dịch vụ có thể delay bất cứ lúc nào do chính sách nhà mạng đôi khi thay đổi. Cân nhắc trước khi đặt hàng

[English]

Wrong carrier no refund. Wrong model no refund. Relock warranty 6 months for Clean and 3 months for Unpaid 

Service after Unlock we do not Guarantee will work in Japan . No Refund if not work in Japan.

After Unlock Next tether Policy wil be 2303 Multi Mode

 Supported: iPhone 6 to X - Not supported Lost/Stolen.

Link check Clean/Unpaid Bill/Lost/Stolen [FREE] : http://nw-restriction.nttdocomo.co.jp/top.php


$3.9
1-24 Hours

No Records Found