US Xfinity Mobile All Model CLEAN Only

[Vietnamese]

Dịch vụ mở mạng US Xfinity Mobile chấp nhận tất cả Model từ 4s đến Xs/XsMax/Xr

Chỉ chấp nhận IMEI Clean. 

Sai mạng - Sai IMEI - Gửi IMEI blacklist không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động không ổn định, có thể delay bất cứ lúc nào. Tỷ lệ thành công 60-80%. IMEI đã gửi sẽ không thể huỷ.

Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu

[English]

Only accept iPhone locked to US Xfinity Mobile supported CLEAN IMEI from iPhone 4s to Xs/XsMax/Xr

Success rate 60-80%

Wrong carrier - Wrong IMEI - Place Blacklisted IMEI = No refund ( Bad requests)

Service working unstable, please do not submit if you could not wait. 


$99.9
3-10 days

No Records Found