Verizon USA iPhone 4 Till X|Xs-max Premium

[Vietamese]

Dịch vụ chấp nhận tất cả các trạng thái Verizon ngoại trừ FRAUD. tỷ lệ 80%

Bảo hành trách nhiệm 3 tháng cho IMEI có tình trạng Worldwide Blacklist Full GSMA Info Checker = CLEAN

Không hoàn tiền nếu không có kết quả check Worldwide Blacklist Full GSMA Info Checker trước khi gửi unlock.

Sai mạng - Sai IMEI - Gửi FRAUD sẽ không được hoàn tiền

[English]

Supported all status exept FRAUD. Success rate 80%

Warranty 90 days if Blacklist = Clean

No refund for Wrong carrier/wrong IMEI / FRAUD

No refund if relock when you dont have Worldwide Blacklist Full GSMA Info Checker result in UnlockCode.Mobi database before send unlocking submission.


$79.9
3-10 days

No Records Found