Verizon USA iPhone 4 Till X|Xs-max Premium

[Vietamese]

Dịch vụ chấp nhận tất cả các trạng thái Verizon ngoại trừ FRAUD. tỷ lệ 80%

Bảo hành trách nhiệm 3 tháng cho IMEI có tình trạng Blacklist = CLEAN

[English]

Supported all status exept FRAUD. Success rate 80%

Warranty 90 days if Blacklist = Clean

Nor refund for Wrong carrier


$79.9
3-10 days

No Records Found