Search Service

[Vietnamese]

Sai model - Sai nhà mạng không hoàn tiền

Sau khi unlocked thành công không dụng lại sim AT&T để active máy - Không sử dụng các nhà mạng tại Mỹ, Canda & các nước Nam Mỹ.

Tình trạng: Nợ cước (Unpaid Payment) / Active line / Hợp đồng (Incontract) / Gophone / Prepaid / Báo mất / Blacklist

Riêng các mạng liệt kê phía dưới không được hoàn tiền nếu gửi nhầm:

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

- US GSM/VZW iPhone

[English]

Supported: Blacklisted Lost/Stolen (will work outside of USA once unlocked), In-Contract, Active, Next Plan, Refurbished. 

 NOT SUPPORTED Policies - No REFUNDS - PLEASE CHECK WITH APPLE CHECKER (GSX) - NEXT TETHER

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

- US GSM/VZW iPhone 

 


$

No Records Found