AT&T Under contract - iPhone 6/6+/6s/6s+/7/7+

[Vietnamese]

Sai model - Sai nhà mạng không hoàn tiền

Tình trạng:  Hợp đồng (Incontract) 

Riêng các mạng liệt kê phía dưới không được hoàn tiền nếu gửi nhầm:

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

- US GSM/VZW iPhone

[English]

Supported: In-Contract

Not support: other model / other status

 NOT SUPPORTED Policies - No REFUNDS - PLEASE CHECK WITH APPLE CHECKER (GSX) - NEXT TETHER

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

- US GSM/VZW iPhone 

 


$29.5
5-15 days

No Records Found